Yükleniyor
Hey Öğrenci Baksana'lı!Öğrenci Baksana BlogZ ile artık sen de içerik üretebilirsin!
Hadi Başlayalım

Kişisel verilerin korunması, Öğrenci Baksana için önemli bir konudur. Öğrenci Baksana, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uyum sağlanması için KVK Kanunu’nun öngördüğü ilkeleri benimsemekte olup kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve ilgili kişiye ait veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Bu kapsamda, düzenlenen Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası, kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) erişimine sunulmaktadır.1-Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Kapsam ve Amacı

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası, Öğrenci Baksana’nın;

Kişisel verileri toplama yöntemlerini ve hukuki sebeplerini,

Hangi kişi gruplarının kişisel verilerinin işlendiğini (Veri Sahibi Kategorizasyonu),

Bu kişi gruplarına ilişkin olarak hangi kategoride kişisel veri işlendiğini (Veri Kategorileri) ve örnek veri türleri,

Bu kişisel verilerin hangi iş süreçlerinde ve hangi amaçlarla kullanıldığını,

Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan teknik ve idari tedbirleri,

Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini,

Kişisel verileri saklama sürelerini,

İlgili Kişiler’in kişisel verileri üzerindeki haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceklerini,

İlgili Kişiler’in elektronik ticari ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerini nasıl değiştirebileceklerini,

Resmi makamlarla kişisel veri paylaşımını açıklamaktadır.

a. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Öğrenci Baksana, kişisel verileri, Öğrenci Baksana websitesi , mobil uygulamaları, mobil websitesi, akıllı TV uygulaması, cihaz/işletim sistemleri, matbuu form, İlgili Kişi’nin kendisi, üçüncü taraf yazılımlar, sözleşme, kartvizit, sosyal medya hesapları, çerezler, çağrı merkezi, e-posta ve sair iletişim kanalları aracılığıyla, işitsel, elektronik veya yazılı olarak, KVK Kanunu’nda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

b. Veri Konusu Kişi Grubu Kategorizasyonu

Öğrenci Baksana, kişisel veri işleme süreçlerinde ve bu süreçlere bağlı faaliyetlerde, kişisel verileri işlenen veri konusu kişi gruplarını aşağıdaki şekilde kategorize etmektedir.

c. Kişisel Verilerin Hangi İş Süreçlerinde ve Hangi Amaçlarla Kullanıldığı

Kişisel veriler, Öğrenci Baksana tarafından;

- Öğrenci Baksana’nın faaliyetlerinin, Öğrenci Baksana prosedürleri ve KVK Kanunu kapsamında hazırlanan politikalarına uygun olarak yürütülmesi süreçlerine ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılmaktadır.

d. Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

Öğrenci Baksana, kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Öğrenci Baksana, kişisel verilere yetkisiz erişilmesini, kişisel verilerin hatalı kullanımını, hukuka aykırı olarak işlenmesini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. Öğrenci Baksana, kişisel verileri işlerken güvenlik duvarları ve genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır. Öğrenci Baksana, işlediği kişisel verilere hukuka aykırı erişimin engellenmesi, bu verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin muhafazasının sağlanmasına ilişkin olarak:

Kişisel verilerin alındığı web sitesi, mobil uygulama, mobil websitesi ve akıllı TV uygulamasındaki tüm alanlar SSL ile korur,

Web sitesi, mobil uygulama, mobil websitesi ve akıllı TV uygulamasından toplanan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesi için, çalışanlarına yönelik erişim yetki ve kontrol matrisleri oluşturur ve uygulamaya alır,

Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini sağlamak üzere; periyodik olarak sızma testleri yaptırır, sistemin yetkisiz erişimlere dayanıklılığını test eder,

Kağıt ortamdaki kişisel verilerin mutlaka kilitli dolaplarda muhafaza edilmesini ve sadece yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlar,

Hizmet alınan üçüncü taraflara ait çerezler aracılığıyla işlenen kişisel veriler, Üyelik sona erdiği takdirde üçüncü taraflara ait sistemlerden silinmektedir.

Öğrenci Baksana’nın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Öğrenci Baksana tarafından işletilen platformlara veya Öğrenci Baksana sistemine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Öğrenci Baksana bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

e. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Öğrenci Baksana, kişisel verileri yalnızca işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır. Bu kapsamda işlenen Üye / Kullanıcı verileri, web sitesi, mobil uygulama, mobil websitesi ve akıllı TV uygulaması kullanım tercihleri ve gezinti geçmişi, segmentasyon yapılması ve Üye / Kullanıcı beğeni ve tercihleri doğrultusunda Üye / Kullanıcı’yla iletişime geçilmesi amacıyla, e-posta gönderim hizmeti veren şirketler ile paylaşılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen kişisel veri aktarımları, ilgili üçüncü tarafın sunduğu güvenli ortam ve kanallar aracılığıyla gerçekleşmektedir.


Müşteri memnuniyetinin ve bağlılığının artırılması amacıyla, Üye / Kullanıcı’ya ait anonim veriler pazar araştırması yapacak şirketlerle paylaşılmaktadır.

Raporlama ve istatistiki çalışmalar kapsamında, Üye / Kullanıcı’ya ait veriler, Öğrenci Baksana’nın hissedarları olan Orkun ALKAN ve Ulaş ÖZMEKİK ile paylaşılmaktadır. 

Yukarıda belirttiğimiz yurt içi ve yurt dışı aktarıma konu kişisel veriler, güvenliklerini sağlayacak teknik tedbirlerin yanı sıra;

Hukuki ilişkinin karşı tarafının veri sorumlusu veya veri işleyen olması dikkate alınarak sözleşmelerimizde yer verilen KVK Kanunu uyumlu hükümler sayesinde hukuksal olarak da korunmaktadır.

Yurtdışına kişisel veri aktarımı yapılan hallerde, KVK Kurumu tarafından yayınlanmış olan model sözleşme klozları sözleşmenin karşı tarafına imza ettirilmektedir.

f. Kişisel Verileri Saklama Süreleri

Öğrenci Baksana, işlediği kişisel verileri, ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca KVK Kanunu ile uyumlu olarak muhafaza eder. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikamıza göre bu süreler yaklaşık olarak aşağıdaki gibidir:İletişime geçen kişi verisi şikayet çözüldükten sonra silinmektedir.

Çerezlerle elde ettiğimiz kişisel verilerin saklama süreleri konusunda Çerez (Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz.


g. Profilleme

Öğrenci Baksana Üye/Kullanıcı’ya ilişkin olarak işlediği kişisel verileri kullanarak profilleme yapmaktadır. Profilleme ile ilgili detaylı bilgi için Çerez (Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz.

h.İlgili Kişiler’in Kişisel Verileri Üzerindeki Haklarının Neler Olduğunu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri

Öğrenci Baksana tarafından işlenen kişisel veriler üzerinde İlgili Kişi’nin KVK Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğu haklar aşağıda sıralanmaktadır:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Üyelerimiz, Öğrenci Baksana websitesi, mobil uygulaması, mobil websitesi ve akıllı TV uygulaması içindeki “Hesabım” bölümünden hesaplarına erişebilir ve gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri yapabilirler.

Kullanıcı/Üye, bu kapsamdaki haklarını KVKK md. 13/f.1 uyarınca:

• destek@ogrencibaksana.com isimli e-posta adresine, Kullanıcı/Üye’ye ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta göndermek(aynı zamanda uygulamamıza hitaben yazılan “word veya pdf.” formatındaki bir dosya da güvenli e-imza ile imzalanarak gönderilebilir)

• Uygulamamızın kayıtlı e-posta adresine, Kullanıcı/Üye’ye ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta göndermek

• Kimlik tespitinin noterde yapıldığı bir dilekçeyi Öğrenci Baksana’nın web sayfasında yer alan adres bilgilerine göndermek suretiyle tarafımıza başvuru yaparak, taleplerini iletebilir.

i. İlgili Kişiler’in Elektronik Ticari İleti Alma Konusundaki Olumlu Veya Olumsuz Tercihlerini Nasıl Değiştirebilecekleri

Öğrenci Baksana web sitesi, mobil uygulaması, mobil websitesi ve akıllı TV uygulamasına üye olurken veya daha sonraki bir zamanda vermiş olduğunuz ticari elektronik ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerinizi dilediğiniz zaman;

“Hesabım” bölümüne erişerek değiştirebilir veya güncelleyebilirsiniz, veyaGöndermiş olduğumuz e-postalarda yer alan çıkış linkini tıklayabilirsiniz.

j. Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı

Öğrenci Baksana, Öğrenci Baksana web sitesine, mobil uygulamalara, mobil websitesine ve akıllı TV uygulamasına yaptığınız ziyaret veya Üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; Öğrenci Baksana’nın yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi ve benzeri ancak bununla sınırlı olmamak üzere Öğrenci Baksana’nın yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

l. Çerez (Cookie) Kullanımı ve Yönetimi

Öğrenci Baksana tarafında kullanılan çerezler, çerez çeşitleri, amaçları, saklama süreleri, profilleme ve çerez yönetimi ile ilgili detaylı bilgi için Çerez (Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz.

2. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Şartları

Öğrenci Baksana, web sitesi, mobil uygulaması, mobil websitesi ve akıllı TV uygulaması aracılığıyla işlediği kişisel verileri, KVK Kanunu madde 7, 17 ve Türk Ceza Kanunu madde 138 uyarınca, ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.


Öğrenci Baksana tarafından kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir. Öğrenci Baksana bunun için kullanıcı seviyesinde erişim yetki ve kontrol matrisi oluşturur ve uygulamaya alır. Veri tabanında silme işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri alır.


Öğrenci Baksana tarafından kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.


Öğrenci Baksana tarafından kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.


Öğrenci Baksana, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırladığı Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası kapsamında silme, yok etme ve anonim hale getirmeye ilişkin yöntemleri ve aldığı teknik ve idari tedbirleri ayrıntılı olarak açıklamaktadır. 3. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler

Öğrenci Baksana, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndaki değişikliklerden haberdar olmanız için, Üyelerimize e-posta yoluyla gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Ayrıca hem kullanıcı hem de üyelerimize ogrencibaksana.com sayfasında da bu güncellemelere ilişkin bilgi verilecektir.